Opinie RIO 2010 r. • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłużonym projekcie uchwały ZMiGDP o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021
  215 KB
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2011
  197 KB
 • Uchwała Nr C/282/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06.09.2010 r. w sprawie wydania opinii o informacji Zarządu ZMiGDP z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  1 MB
 • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12.04.2010 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu w 2009 r.
  60 KB
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12.04.2010 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu ZMiGDP z wykonania budżetu w 2009 r.
  78 KB