Statut Związku

S T A T U T

ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

 

Tekst jednolity

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zwany dalej „Związkiem” zrzesza gminy, leżące w dorzeczu rzeki Parsęty oraz gminy położone w sąsiedztwie dorzecza rzeki Parsęty.

2. Uczestnikami Związku są:

1) miasto Białogard,

2) miasto Kołobrzeg,

3) miasto Szczecinek,

4) miasto–gmina Barwice,

5) miasto-gmina Borne Sulinowo,

6) miasto-gmina Karlino,

7) miasto-gmina Połczyn Zdrój,

8) gmina Białogard,

9) gmina Dygowo,

10)gmina Grzmiąca,

11) gmina Gościno,

12) gmina Kołobrzeg,

13) gmina Rąbino,

14) gmina Rymań,

15) gmina Siemyśl,

16) gmina Sławoborze,

17) gmina Szczecinek,

18) gmina Tychowo,

19) gmina Ustronie Morskie.

3. Członkostwo gmin w Związku potwierdza Zgromadzenie Związku w formie uchwały.

4. Siedzibą Związku jest miasto Karlino.

§ 2

Do zadań Związku należy ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza Parsęty oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy poprzez:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej,

2) ukierunkowywanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,

3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z innymi podmiotami, zarówno w kraju jak i zagranicą,

4) przedstawianie odpowiednim organom władzy publicznej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku,

5) wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska,

6) budowę lub pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych mających wpływ na podwyższenie klasy czystości wód dorzecza Parsęty,

7) budowę lub pomoc w budowie i modernizacji urządzeń wodociągowych,

8) realizację projektów z zakresu gospodarki odpadami, w tym: budowę lub pomoc w budowie i modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów,

9) budowę lub pomoc w budowie i modernizacji infrastruktury turystycznej,

10) realizację projektów związanych z efektywnością energetyczną i promowaniem odnawialnych źródeł energii,

11) ochronę bioróżnorodności, w tym ichtiofauny Parsęty i jej dopływów poprzez wspieranie działań zapobiegających kłusownictwu i racjonalne gospodarowanie zasobami wód, w tym podejmowanie działań służących utrzymaniu, odtworzeniu lub przywróceniu właściwego stanu tych zasobów i relacji przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi ich elementami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

12) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową,

13) ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

14) rozwój infrastruktury administracyjnej, komunikacyjnej, informatycznej, sportowej, kulturalno-oświatowej, gospodarczej z poszanowaniem naturalnego środowiska dorzecza Parsęty,

15) edukację ekologiczną, w tym prowadzenie kursów i szkoleń,

16) inspirowanie i promowanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej i przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz rozwoju turystyki.

§ 3

1. W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, nie wykraczając poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 4

1. (skreślony).

2. Członkowie Związku mają równe prawa do korzystania z usług jednostek organizacyjnych Związku oraz jego obiektów i urządzeń.

3. Członkowie Związku ponoszą koszty wspólnej działalności poprzez opłacanie rocznej składki stosownie do liczby mieszkańców.

§ 5

1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i pokrywają straty Związku proporcjonalnie do wysokości płaconych składek.

3. Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

§ 6

Czas trwania Związku jest nie określony.

§ 7

Związek posiada osobowość prawną.

 

II. Organy Związku

§ 8

Organami Związku są:

1. Zgromadzenie Związku,

2. Zarząd Związku.

A. Zgromadzenie Związku

§ 9

Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem” jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

§ 10

1. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast i gmin uczestniczących w Związku.

2. Na każde rozpoczęte 10 000 mieszkańców, powyżej 10 000 gminie przysługuje prawo delegowania dodatkowo jednego delegata.

3. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.

4. Delegatów wyznaczają rady gmin członkowskich w formie uchwały.

5. Każdy delegat dysponuje jednym głosem w Zgromadzeniu.

§ 11

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:

1. ustalanie kierunków działania Związku,

2. powoływanie i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego Zarządu i jego Zastępcy oraz Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy,

3. uchwalanie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania i udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,

4. wybór stałych i doraźnych komisji Zgromadzenia,

5. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad i terminów płatności,

6. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

7. ustalanie szczegółowych zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz usług jednostek organizacyjnych Związku,

8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a. nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

b. przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,

c. zaciągania długoterminowych pożyczek,

d. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd,

e. określania wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym oraz określenie maksymalnej wysokości zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie.

f. tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,

h. tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

9. ustalanie projektów zmian w statucie Związku,

10. (skreślony)

11. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności gmin do Związku,

12. przyjęcie uchwały o likwidacji Związku.

13.(skreślony),

14. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

15. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2. Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.

3. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

4. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w ciągu 30 dni wraz z podjęciem uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

5. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 13

1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje na pisemny wniosek:

1) Zarządu Związku,

2) co najmniej 1/4 liczby delegatów Związku.

4. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

5. Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia,

2) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia,

3) organizowanie pracy Zgromadzenia i prowadzenie jego obrad,

4) organizowanie współdziałania między Komisjami Zgromadzenia.

6. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

7. W razie niemożności przewodniczenia obradom Zgromadzenia przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego – obrady prowadzi delegat najstarszy wiekiem.

8. Przewodniczący Zgromadzenia oraz Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia wybierani są na okres kadencji rad gmin. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jego Zastępcy obaj pełnią nadal swoje obowiązki.

9. Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia wykonuje obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia w razie jego nieobecności.

§ 14

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zawiadamia członków Związku co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem, załączając niezbędne dokumenty i materiały w liczbie odpowiadającej liczbie przedstawicieli gminy w Zgromadzeniu.

2. Zgromadzenie może ustalić regulamin obrad oraz tryb przygotowania i konsultacji dokumentów i materiałów na posiedzenia.

B. Zarząd Związku

§ 15

Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem” jest organem wykonawczym Związku

§ 16

1. Zarząd składa się z 7 członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i pięciu członków.

2. Zgromadzenie wybiera Zarząd spośród delegatów bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

3. (skreślony),

4. Zarząd wybierany jest na okres kadencji rad gmin. Do czasu wyboru nowego Zarządu dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki.

§ 17

1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) opracowywanie projektów kierunków działania Związku,

2) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,

3) przygotowywanie projektu planu finansowego Związku z uwzględnieniem projektu wysokości i terminu płatności składek członkowskich,

4) określanie sposobu wykonywania uchwał Zgromadzenia,

5) wykonywanie planu finansowego Związku,

6) gospodarowanie mieniem Związku,

7) inicjowanie projektów zmian w statucie Związku,

8) (skreślony),

9) zawieranie umów i porozumień oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie,

10) wnioskowanie do Zgromadzenia o stwierdzenie utraty członkostwa Związku przez gminę,

11) stwierdzenie wystąpienia ze Związku przez gminę,

12) rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu z jego działalności,

13) ustalanie liczby etatów pracowników Biura Związku oraz zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura,

14) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

§ 18

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 19

Przewodniczący Zarządu może być zatrudniony w Związku na podstawie wyboru.

§ 20

1. (skreślony)

2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) składanie oświadczeń woli w imieniu Związku w zakresie zwykłego zarządu mieniem Związku wraz z innym członkiem Zarządu lub osobą upoważnioną przez Zarząd (pełnomocnikiem),

2) bieżące organizowanie wykonania uchwał Zgromadzenia i Zarządu oraz planu finansowego Związku,

3) (skreślony),

4) proponowanie Zarządowi składów osobowych delegacji Związku dla reprezentowania Związku w kontaktach z instytucjami, organizacjami i innymi Związkami,

5) przewodniczenie obradom Zarządu.

3. W razie niemożności przewodniczenia obradom Zarządu przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego – obrady prowadzi jeden z członków Zarządu wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków zwykłą większością głosów.

§ 21

Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

§ 22

Zastępca Przewodniczącego Zarządu realizuje zadania w zakresie określonym przez Zarząd.

C. Komisje Zgromadzenia

§ 23

1. Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Zgromadzenie może powoływać inne komisje stałe i doraźne, ustalając przedmiot ich działania oraz składy osobowe.

3. Siedziby Komisji ustala Zarząd.

4. Obsługę techniczno-biurową komisji sprawuje Biuro Związku.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego Komisji.

2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek oraz realizacji planu finansowego.

3. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu, nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie ze swojej działalności oraz opiniuje i przedkłada wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania planu finansowego.

§ 25

Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 1 do Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 26

1. Komisje przedkładają organom Związku opinie i wnioski w zakresie będącym przedmiotem ich działania.

2. Gminy uczestnicy Związku, w ramach współpracy ze Związkiem, powinny, na wniosek Komisji, udostępniać informacje oraz dokumenty, stanowiące przedmiot działania Komisji, a związane z zadaniami Związku.

 

III. Mienie i gospodarka finansowa Związku

§ 27

1. Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe należące do Związku i jego jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw.

2. Związek nabywa mienie:

1) w wyniku przekazania przez gminy uczestniczące w Związku,

2) w wyniku przekazania przez Skarb Państwa,

3) w wyniku własnej działalności gospodarczej,

4) przez inne czynności prawne.

§ 28

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku.

§ 29

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu.

§ 30

Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego uchwalonego na rok kalendarzowy.

§ 31

Dochodami Związku są:

1) wpływy ze składek członkowskich, w tym również:

a) wpływy z wpłat członków Związku na udział własny w realizowanych projektach,

b) wpływy z wpłat członków Związku z innych tytułów wynikających z zawartych porozumień,

2) dochody z majątku Związku,

3) wpływy z działalności gospodarczej,

4) subwencje,

5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych,

6) pożyczki, spadki, zapisy i darowizny,

7) inne dochody.

 

IV Utrata członkostwa w Związku i likwidacja Związku

§ 32

O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 33

1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje organ wykonawczy Gminy.

2. Warunkiem przyjęcia do Związku jest podjęcie przez przystępującą gminę uchwały rady tej Gminy w sprawie przystąpienia do Związku i przyjęcia jego statutu.

§ 34

Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1. wystąpienia członka ze Związku za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,

2. pozbawienia członkostwa.

§ 34a

Bieg terminu wypowiedzenia, o którym mowa w § 34 pkt. 1 statutu rozpoczyna się w dniu doręczenia Zarządowi uchwały właściwej Rady Gminy o wystąpieniu ze Związku.

§ 34b

Związek może pozbawić członkostwa w Związku w następujących przypadkach:

1) rażącego nie wykonywania zobowiązań na rzecz Związku mimo dwukrotnego pisemnego wezwania do ich wykonania,

2) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał Związku.

§ 34c

Uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Związku, Zgromadzenie podejmuje na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy liczby delegatów na Zgromadzenie.

§ 34d

1. Członkowi występującemu lub pozbawionemu członkostwa w Związku przysługuje zwrot poniesionych składników majątkowych, według wyceny na dzień wystąpienia ze Związku.

2. Ustanie członkostwa w Związku nie zwalnia gminy z obowiązku zapłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od końca upływu terminu wypowiedzenia (§ 34, § 34a) lub podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Związku (§ 34c).

3. Ustanie członkostwa w Związku nie zwalnia gminy od spełnienia zobowiązań statutowych oraz wspólnie przyjętych do realizacji zobowiązań cywilno-prawnych.

4. W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd do uregulowania zobowiązań w stosunku do Związku.

5. Byli członkowie Związku odpowiadają za wszystkie zobowiązania Związku powstałe do chwili ustania ich członkostwa proporcjonalnie do wysokości swoich składek lub do swojego zakresu inwestycji w realizowanych przez Związek projektach.

§ 35

Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji podjętej większością 2/3 statutowego składu Zgromadzenia.

§ 36

1. Podjęcie uchwały o likwidacji Związku jest równoznaczna z otwarciem likwidacji; Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i określa jej zadania; zadania komisji likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi.

2. Zgromadzenie może określić zasady podziału mienia Związku pomiędzy gminy uczestniczące w Związku.

3. Jeśli Zgromadzenie nie postanowi inaczej - po zaspokojeniu zobowiązań i roszczeń wierzycieli:

1) nieruchomości, budynki i urządzenia trwałe z gruntem związane oraz jednostki organizacyjne Związku przechodzą w drodze umowy na własność gminy na obszarze której są położone,

2) inne środki trwałe, a także materiały, przedmioty nietrwałe i środki pieniężne podlegają podziałowi ( w naturze bądź środki uzyskane z ich sprzedaży) pomiędzy gminy uczestniczące w Związku proporcjonalnie do wysokości płaconych składek,

3) przy podziale, o którym mowa w pkt 2, uwzględnia się wartość:

a) składników mienia wymienionych w pkt 1,

b) nakładów z majątku Związku na inwestycje stanowiące mienie gminy, na obszarze której są położone,

4) pozostała nie rozliczona po podziale dokonanym zgodnie z pkt 2 i 3 wartość składników mienia wymienionych w pkt 1 oraz nakładów wymienionych w pkt 3 lit. b podlega rozliczeniu pomiędzy gminę, na obszarze której położone jest to mienie, a pozostałymi gminami uczestniczącymi w Związku, proporcjonalnie do wysokości płaconych składek.

4. Komisja likwidacyjna opracowuje plan likwidacji Związku uwzględniając zasady podziału mienia, określone w ust. 2 i 3; plan likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

5. Do czynności prawnych związanych z rozdysponowaniem mienia Związku stosuje się odpowiednio § 20.

6. Po rozdysponowaniu mienia Związku Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji Związku - dzień podjęcia uchwały jest datą likwidacji Związku.

7. Z dniem podjęcia uchwały określonej w ust. 6 przestaje działać Zarząd Związku i wygasają roszczenia gmin związane z rozliczeniem mienia Związku.

 

V Postanowienia końcowe

§ 37

1. Warunki realizacji zadań Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku.

2. Biuro Związku podlega Zarządowi.

3. Biurem kieruje Dyrektor, który zatrudnia i zwalnia pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia pracodawcy.

4. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z Dyrektorem Biura nawiązuje w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

5. Do pracowników Biura stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 38

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 39

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001, Nr 142, poz. 1591 z 1995 r. z późn.zm.).

§ 40

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) gminie - dotyczy to także miasta,

2) radzie gminy - dotyczy to także rady miejskiej,

3) wójcie – dotyczy to także burmistrza i prezydenta miasta.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 1

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 przedstawicieli wybieranych uchwałą Zgromadzenia.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Zgromadzenie spośród członków Komisji.

3.W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§ 2

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Związku. Kontrola Zarządu w zakresie zarządzania mieniem i wykonania planu finansowego przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku i występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi.

3. Komisja Rewizyjna powinna odbyć co najmniej 2 posiedzenia w ciągu roku poświęcone analizie realizacji zadań programowanych i planu finansowego.

§ 3

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę zgodnie ze swoim planem pracy, który jest uchwalany przez Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę także na wniosek Zgromadzenia.

3. W związku z przeprowadzoną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

4. O podjęciu czynności kontrolnych Komisja powiadamia na piśmie Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 4

1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który powinien zawierać określenie przedmiotu, zakresu kontroli i dokonane w jej toku ustalenia, w tym ustalone nieprawidłowości i przyczyny ich powstania oraz wnioski.

2. Bezpośrednio kontrolę może przeprowadzić zespół 2-osobowy wytypowany przez Przewodniczącego Komisji przy czym wnioski tego zespołu są zatwierdzone przez Komisję.

3. Osoba kontrolowana ma prawo zgłosić na piśmie swoje wyjaśnienia i swoje uwagi do protokółu z kontroli w terminie nie przekraczającym 7 dni.

4. Protokół kontroli podpisują członkowie zespołu oraz Przewodniczący Zarządu.

5. Komisja na swoim posiedzeniu formułuje sprawozdania i wnioski z przeprowadzonej kontroli, które przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 5

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, na wniosek własny lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Komisja, a o wyłączeniu jej Przewodniczącego Zgromadzenie.

3. Postanowienie o wyłączeniu powinno być dokonane na piśmie i jest ostateczne.

§6

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad ekspertów w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

2. Środki na ten cel powinny być zabezpieczone w planie finansowym Związku.