U C H W A Ł A Nr 1/03

UCHWAŁA Nr 1/03


 

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 20 stycznia 2003 r.


 


 


 

W sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu na 2003 rok.


 


 

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) w zw. z art. 73A ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:


 


 

§ 1


 

Ustala się układ wykonawczy budżetu Związku wg załączników obejmujących kwoty:


 

  • załącznik nr 1 - dochody 958.507 zł

  • załącznik nr 2 - wydatki 917.969 zł


 


 

§ 2


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gminach związkowych.