U C H W A Ł A Nr 2 / 03

U C H W A Ł A Nr 2 / 03


 

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 2 kwietnia 2003 roku


 


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok.


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./ oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014/ oraz na podst. ? § 11 pkt 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zgromadzenie uchwala, co następuje:


 


 

§ 1


 


 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok w celu przedłożenia Zgromadzeniu Związku. Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:


 

Dochodami ogółem - plan 1.647.676,- zł wykonanie - 1.179.267,- zł


 

Wydatkami ogółem - plan 1.715.595,- zł wykonanie - 1.186.274,- zł


 

Budżet Związku za 2002 rok zamyka się niedoborem w kwocie ? 7.007,- zł


 


 

§ 2


 


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.