U C H W A Ł A Nr 3 /03

U C H W A Ł A Nr 3 /03

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 3 kwietnia 2003 roku


 


 

w sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia


 

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r., Nr 10 poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:


 


 


 

§ 1


 

Zwołuje się posiedzenie Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w Karlińskim Ośrodku Kultury na dzień 23 kwietnia 2003 r. o godz. 10.00.

Porządek obrad posiedzenia określa załącznik do uchwały.


 


 


 

§ 2


 


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.