U C H W A Ł A Nr 4 /03

U C H W A Ł A Nr 4 /03

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 3 kwietnia 2003r.w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz.Urzędowy woj.koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:§ 1


Przyjmuje się projekty uchwał Zgromadzenia Związku wg załączników stanowiących integralną część uchwały:

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Związku

- w sprawie wyboru członka Zarządu

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZMiGDP

 § 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura Związku.§ 3


Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.