U C H W A Ł A Nr 7 /03

U C H W A Ł A Nr 7 /03

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 29 września 2003r.w sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz.Urzędowy Woj.Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:§ 1Zwołuje się posiedzenie Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sali konferencyjnej Kompleksu Wypoczynkowego Petrico w Krzywopłotach na dzień 24 października 2003 r.o godz.11.00.

Porządek obrad posiedzenia określa załącznik do uchwały.


§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.