U C H W A Ł A Nr 8 /03

U C H W A Ł A Nr 8 /03

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 29 września 2003r.w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz.Urzędowy Woj.Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:§ 1


Przyjmuje się projekty uchwał Zgromadzenia Związku wg załączników stanowiących integralną część uchwały (8 szt.).§ 2


Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Związku.§ 3


Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.