Uchwały Zgromadzenia w 2006 r.

 • Uchwała nr 1/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 11 stycznia 2006 r. W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2006 oraz zasad jej opłacania.
  34 KB
 • Uchwała nr 2/06 Zgromadznia ZMIGDP z dnia 11 stycznia 2006 r. W sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2006 rok.
  2 MB
 • Uchwała nr 3/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 13 marca 2006 r. W sprawie przyjecia statutu Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych oraz przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych.
  412 KB
 • Uchwała nr 4/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 13 marca 2006 r. W sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  65 KB
 • Uchwała nr 5/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 13 marca 2006 r. W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.32/I/1.5/588/05 pod nazwą "Wrota Parsęty" - usługi i infarstrukrtura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.
  66 KB
 • Uchwała nr 6/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 13 marca 2006 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.
  239 KB
 • Uchwała nr 7/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 20 marca 2006 r. W sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz upoważnia Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty".
  73 KB
 • Uchwała nr 8/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 20 marca 2006 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.
  254 KB
 • Uchwała nr 9/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie odwołania członka zarządu Związku.
  24 KB
 • Uchwała nr 10/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  29 KB
 • Uchwała nr 11/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".
  85 KB
 • Uchwała nr 12/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie wystawienia weksla tytułem zabezpieczenia umowy w sprawie koordynacji i monitoringu realizacji projektu "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty".
  62 KB
 • Uchwała nr 13/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.
  205 KB
 • Uchwała nr 14/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.
  541 KB
 • Uchwała nr 15/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r.
  324 KB
 • Uchwała nr 16/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  48 KB
 • Uchwała nr 17/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie powołania członka zarządu Związku.
  24 KB
 • Uchwała nr 18/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.
  27 KB
 • Uchwała nr 19/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok wraz z częścia opisową.
  4 MB
 • Uchwała nr 20/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 kwietnia 2006 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gin Dorzecza Parsęty za 2005 r.
  33 KB
 • Uchwała nr 21/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków Interreg III A.
  55 KB
 • Uchwała nr 22/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków Interreg III A.
  61 KB
 • Uchwała nr 23/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie obciążenia nieruchomości.
  57 KB
 • Uchwała nr 24/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej oraz pożyczek inwestycyjnych na sfinasowanie wydatków na Pomoc Teczniczną dla projektu Zintegrowana gospodarkas wodno - sciekowa w dorzeczu Parsęty.
  97 KB
 • Uchwała nr 25/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.
  1 MB
 • Uchwała nr 26/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie mian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006 dotyczących Jednostki Realizującej Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty.
  441 KB
 • Uchwała nr 27/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Jednostka Realizująca Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty".
  467 KB
 • Uchwała nr 28/06 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 5 października 2006 r. W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informaycjnych towarzyszących projektowi budżetu Związmku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  117 KB