Uchwały Zgromadzenia w 2009 r.

 • Uchwała Nr 1/09 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diety z tytułu pełnienia funkcji dla Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  29 KB
 • Uchwała Nr 2/09 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  111 KB
 • Uchwała Nr 3/09 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i GMin Dorzecza Parsęty na 2009 r.
  1 MB
 • prognoza
  203 KB
 • Uchwała Nr 4/09 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalania wysokości składki członkowskiej oraz zasad i terminów płatności
  63 KB
 • Uchwała Nr 5/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2009
  247 KB
 • Uchwała Nr 6/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008
  18 KB
 • Uchwała Nr 7/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie wystąpienia z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych
  28 KB
 • Uchwała Nr 8/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"
  39 KB
 • Uchwała Nr 9/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009r.W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2008r. wraz z informacją opisową
  475 KB
 • Uchwała Nr 11/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2009.
  334 KB
 • Uchwała Nr 10/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie zmiany wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  271 KB
 • Uchwała Nr 12/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie odstąpienia od naliczania odsetek od należności pieniężnych ZMiGDP na sfinansowanie kosztów obsługi długu publicznego Związku.
  58 KB
 • Uchwała Nr 14/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze roku budżetowego.
  69 KB
 • Uchwała Nr 13/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  116 KB
 • Uchwała Nr 15/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty"
  41 KB
 • Uchwała Nr 16/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie rozłożenia na raty zobowiązań finansowych Gminy Borne Sulinowo wobec Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu składki na utrzymanie Biura.
  41 KB
 • Uchwała Nr 17/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych"
  72 KB
 • Uchwała Nr 18/09 z dnia 10 września 2009 r. Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie zmian do budżetu na rok 2009
  748 KB
 • Uchwała Nr 19/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 01 października 2009 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu"
  615 KB
 • Uchwała Nr 20/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 01 października 2009 r. w sprawie zmian do budżetu na 2009 r.
  232 KB
 • Uchwała Nr 21/09 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009
  670 KB
 • Uchwała Nr 22/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2010 oraz zasad jej opłacania
  72 KB
 • Uchwała Nr 23/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty"
  187 KB
 • Uchwała Nr 24/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności Gminy Borne Sulinowo wobec ZMiGDP z tytułu składki na utrzymanie Biura
  67 KB
 • Uchwała Nr 25/09 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie korzystania z usług Związku przez inne jednostki samorządu terytorialnego nie będące członkami ZMiGDP
  39 KB