• Uchwała nr XIII/107/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Połczyn- Zdrój
  207 KB
 • Uchwała Nr XIII/106/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2018-2027
  201 KB
 • Uchwała Nr XIII/105/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018
  490 KB
 • Uchwała Nr XIII/104/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  219 KB
 • Uchwała Nr XIII/103/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności ZMiGDP przez Gminę Ostrowice
  205 KB
 • Uchwała Nr XIII/102/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wpf ZMiGDP na lata 2018-2027
  201 KB
 • uchwała Nr XIII/101/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2018
  209 KB
 • Uchwała Nr XIII/100/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2018 oraz zasad jej opłacania
  247 KB
 • Uchwała Nr XIII/99/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2017-2027
  200 KB
 • Uchwała Nr XIII/98/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017
  810 KB
 • uchwała Zgromadzenia Nr XII/97/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. ws prawie zakresu i formy informacji Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  347 KB
 • Uchwała Zgromadzenia Nr XII/96/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Podtyp projektów 2a: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu
  212 KB
 • Uchwała Zgromadzenia Nr XII/95/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia środków z FS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów: 2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
  208 KB
 • Uchwała Zgromadzenia Nr XII/94/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2017-2027
  1 MB
 • Uchwała Zgromadzenia Nr XII/93/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017
  570 KB
 • Uchwała nr XI/92/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
  198 KB
 • Uchwała Nr XI/91/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZMiGDP za rok 2016
  204 KB
 • Uchwała Nr XI/90/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadań pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty" oraz "Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"
  350 KB
 • Uchwała Nr XI/89/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2017-2027
  199 KB
 • Uchwała Nr XI/88/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017
  521 KB
 • Uchwała Nr XI/87/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Parsęty i jej dopływów
  205 KB
 • Uchwała Nr XI/86/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ale Ryba! - czyli jak efektywnie gospodarować zasobami naturalnymi"
  205 KB
 • Uchwała Nr XI/85/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP"
  201 KB
 • Uchwała Nr XI/84/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uzyskania tytułu prawnego do wód stojących będących własnością spółki Silka Sp. z o.o. w Stanominie znajdujących się w miejscowości Gruszewo
  337 KB
 • Uchwała Nr XI/83/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica - nr 1
  337 KB
 • Uchwała Nr X/82/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na rok 2017
  529 KB
 • Uchwała Nr X/81/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. ws prawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2017-2027
  1,018 KB
 • Uchwała Nr X/80/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017
  642 KB
 • Uchwała Nr X/79/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne"
  203 KB
 • Uchwała Nr X/78/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne"
  202 KB
 • Uchwała Nr X/77/16 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"
  202 KB
 • Uchwała Nr X/76/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty"
  203 KB
 • Uchwała Nr X/75/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 - etap II"
  337 KB
 • Uchwała Nr X/74/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 - etap I"
  337 KB