Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDPII.271.1.1.2023: Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

1.    Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7141a7e-c257-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

 2.    Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

 ocds-148610-c7141a7e-c257-11ed-8261-62cbbe4d0ca4