Kompetencje

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowywanie projektów programów działania Związku,
 2. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,
 3. przygotowanie projektów budżetu Związku z uwzględnieniem wysokości i terminu płatności składek członkowskich,
 4. określanie sposobu wykonania uchwał Zgromadzenia,
 5. wykonywanie budżetu Związku,
 6. gospodarowanie mieniem Związku,
 7. inicjowanie projektów zmian w statucie Związku,
 8. zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia oraz ustalanie miejsca, terminu i porządku jego obrad,
 9. zawieranie umów i porozumień oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie,
 10. wnioskowanie do Zgromadzenia o stwierdzeniu utraty członkostwa Związku przez gminę,
 11. stwierdzenie wystąpienia ze Związku przez gminę,
 12. rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu z jego działalności,
 13. ustalanie liczby etatów pracowników Biura Związku oraz zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura; powoływanie odwoływanie Skarbnika Związku,
 14. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.