Kompetencje

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. ustalanie kierunków działania Związku,
 2. powoływanie i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego Zarządu i jego Zastępcy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 3. uchwalanie rocznego budżetu Związku i udzielenie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
 4. wybór stałych i doraźnych komisji Zgromadzenia,
 5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej ustalania,
 6. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 7. ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz usług jednostek organizacyjnych Związku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu dotyczących:
  1. nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  2. przyjmowania lub odrzucania spadków, zapisów i darowizn,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek ,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązania i występowania z nich,
  7. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
  8. tworzenia, likwidacji i przekształcania przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  9. ustalanie projektów zmian w statucie Związku,
  10. ustalanie wysokości diet za udział w pracach organów Związku,
  11. przyjmowanie gmin do Związku oraz stwierdzanie utraty członkostwa Związku przez gminę,
  12. podjęcie uchwały o likwidacji Związku.