Zgromadzenie Związku

 

Przewodniczącym Zgromadzenia jest Pan Marek Kuźma

Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia jest Pan Krzysztof Plewko

Do obowiązków przewodniczącego Zgromadzenia należy:

1. zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia,

2. ustalanie terminu, miejsc i porządku obrad Zgromadzenia,

3. organizowanie pracy Zgromadzenia i prowadzenie jego obrad,

4. organizowanie współdziałania pomiędzy Komisjami Zgromadzenia

Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

W razie niemożności przewodniczenia obradom Zgromadzenia przez Przewodniczącego i jego Zastępcę, obrady prowadzi jeden z  członków Zarządu wybrany przez Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia oraz Zastępca wybierani są na okres kadencji rad gmin. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jego Zastępcy obaj pełnią nadal swoje obowiązki.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia realizuje zadania w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.