Opinie RIO 2008 r.

  • Opinia o informacji Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
    0 B
  • Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2009 r. prognozy długu publucznego
    0 B
  • Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
    0 B