Opinie RIO 2009 r. • Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 rok prognozy kwoty długu publicznego ZMiGDP
  120 KB
 • Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  88 KB
 • Opinia RIO z dnia 04 września 2009 r. w sprawie wydania opinii o informacji Zarządu ZMiGDP z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
  71 KB
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z z wykonania budżetu w 2008 r.
  73 KB
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzania Związku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
  67 KB