• Uchwała RIO w sprawie przedłożeonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021
  144 KB
 • Uchwała RIO w sprawie projektu budżetu na 2013 r.
  128 KB
 • Uchwała Nr LXXI/268/Z/2012 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej ZMiGDP w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ZMIGDP za 2011 r. z tytułu wykonania budżetu
  75 KB

Opinie RIO w 2012 r.

 • Uchwała Nr II/7/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 04.01.2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2012-2021
  234 KB