• Uchwała Nr CXIV.420.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP w Karlinie na lata 2016-2022
    90 KB
  • Uchwała Nr CXIV/419/Z/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2016
    89 KB