U C H W A Ł A Nr 5/03

UCHWAŁA Nr 5/03

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 sierpnia 2003 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2003 r.Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:§ 1


Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r., który zamyka się :

Dochodami ogółem - plan 1.122.207 zł wykonanie - 268.888 zł


Wydatkami ogółem - plan 1.081.669 zł wykonanie - 251.181 zł


zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.


Ogółem budżet związku za I półrocze zamyka się nadwyżką w kwocie 17.707 zł.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.