U C H W A Ł A NR 6/03

UCHWAŁA NR 6/03


Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 29 września 2003 r.w sprawie składania oświadczeń woli.


Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:§ 1Upoważnia się Mariana Hermanowicza członka Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wraz z Przewodniczącym Zarządu.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia