Uchwały Zarządu w 2005 r.

 • Uchwała nr 1/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 17.02.2005r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu
  35 KB
 • Uchwała nr 2/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 31.03.2005r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok
  35 KB
 • Załącznik do uchwały nr 2/05 Zarządu ZMIGDP
  1 MB
 • Uchwała nr 3/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 12.04.2005r. W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia ZMIGDP
  29 KB
 • Załącznik do uchwały nr 3/05 Zarządu ZMIGDP
  25 KB
 • Uchwała nr 4/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 12.04.2005r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku
  25 KB
 • Załącznik do uchwały nr 4/05 Zarządu ZMIGDP
  2 MB
 • Uchwała nr 5/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 27.04.2005r. W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia ZMIGDP
  29 KB
 • Załącznik do uchwały nr 5/05 Zarządu ZMIGDP
  18 KB
 • Uchwała nr 6/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 27.04.2005r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku
  25 KB
 • Uchwała nr 7/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 27.04.2005r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za 2004 r.
  25 KB
 • Załącznik do uchwały nr 7/05 Zarządu ZMIGDP
  595 KB
 • Uchwała nr 8/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 11.05.2005r. W sprawie zadeklarowania wysokości odpisów amortyzacyjnych dla sieci wodnokanalizacyjnych mających stanowić mienie spółek operatorskich tworzonych w ramach przedsięwzięcia pn "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  36 KB
 • Uchwała nr 9/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 16.05.2005r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu
  32 KB
 • Uchwała nr 10/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 16.05.2005r. W sprawie przyjęcia w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości przekazanej przez Gminę Rąbino
  33 KB
 • Załącznik do uchwały nr 10/05 Zarządu ZMIGDP
  57 KB
 • Uchwała nr 11/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 16.05.2005r. W sprawie przyjęcia sprawozdania Stałej Komisji Przetargowej ZMiGDP o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2004
  29 KB
 • Załącznik do uchwały nr 11/05 Zarządu ZMIGDP
  127 KB
 • Uchwała nr 12/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 23.05.2005r. W sprawie przyjęcia harmonogramu przystąpienia do Spółek operatorskich nowych wspólników
  34 KB
 • Uchwała nr 13/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 15.06.2005r. W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005
  35 KB
 • Załącznik do uchwały nr 13/05 Zarządu ZMIGDP
  96 KB
 • Uchwała nr 14/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 04.07.2005r. W sprawie zwolnienia Dyrektora OEE z obowiązku świadczenia pracy oraz powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OEE Dyrektorowi Biura Związku
  40 KB
 • Uchwała Nr 15/05 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lipca 2005r. W sprawie przyjęcia obwieszczenia
  41 KB
 • Uchwała nr 16/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 28 lipca 2005r. W sprawie przyjecia instrukcji obiegu dokumentów w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  562 KB
 • Uchwała nr 17/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 28 lipca 2005r. W sprawie przyjęcia instrukcji iwentaryzacyjnej Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  215 KB
 • Uchwała nr 18/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 28 lipca 2005r. W sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  511 KB
 • Uchwała nr 19/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 28 lipca 2005r. W sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  28 KB
 • Uchwała nr 20/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 28 lipca 2005r. W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005
  71 KB
 • Uchwała nr 21/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 sierpnia 2005r. W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  53 KB
 • Uchwała nr 22/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 sierpnia 2005r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  156 KB
 • Uchwała nr 23/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 sierpnia 2005r. W sprawie przyjecia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2005 roku
  3 MB
 • Uchwała nr 24/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 6 października 2005r. W sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura oraz Księgowej pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  37 KB
 • Uchwała nr 25/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 6 października 2005r. W sprawie zmiany składu Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  30 KB
 • Uchwała nr 26/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 6 października 2005r. W sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  34 KB
 • Uchwała nr 27/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 6 października 2005r. W sprawie wyboru MAO
  257 KB
 • Uchwała nr 28/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 listopada 2005r. W sprawie przyjecia projektu budżetu na 2006 rok
  3 MB
 • Uchwała nr 29/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 listopada 2005r. W sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"
  34 KB
 • Uchwała nr 30/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 14 listopada 2005r. W sprawie zmian budżetu Zwiazku na rok 2005
  61 KB
 • Uchwała nr 31/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 grudnia 2005r. W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku MIast i Gmin Dorzecza Parsęty
  80 KB
 • Uchwała nr 32/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 grudnia 2005r. W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  25 KB
 • Uchwała nr 33/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 grudnia 2005r. W sprawie udzielenia Dyretorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Śladai historii w Dorzeczu Parsęty- rozówj transgranicznej oferty turystycznej"
  34 KB
 • Uchwała nr 34/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 grudnia 2005r. W sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczacych realizacji projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko - niemieckiej"
  37 KB
 • Uchwała nr 35/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 grudnia 2005r. W sprawie udzielenia Dyretkorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumantów dotyczących realizacji projektu "Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty"
  34 KB
 • Uchwała nr 36/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 grudnia 2005r. W sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura Barbarze Rajkowskiej upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego a terenie Dorzecza Parsęty
  35 KB
 • Uchwała nr 37/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 grudnia 2005r. W sprawie przyjecia rezygnacji z pełnienia funkcji Skarbnika Związku
  24 KB
 • Uchwała nr 38/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 28 grudnia 2005r. W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  50 KB
 • Uchwała nr 39/05 Zarządu ZMIGDP z dnia 28 grudnia 2005r. W sprawie przyjecia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  3 MB