Uchwała Nr 11/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 roku

 

w sprawie przyjęcia zmian budżetu Związku w 2002 r.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.) oraz na podst. § 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy woj. koszalińskiego z 1992r., Nr 10 poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1


 

Zmienia się dochody Związku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenia dochodów 28.060 zł

Zmniejszenia dochodów 16.484 zł


 

§ 2


 

Zmienia się wydatki Związku zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zwiększenia wydatków 35.576 zł

Zmniejszenia wydatków 24.000 zł

§ 3


 

Po dokonanych zmianach budżet Związku zamyka się kwotami:

  1. po stronie dochodów 1 647 676 zł

  2. po stronie wydatków 1 715 595 zł

  3. niedobór w kwocie 67 919 zł pokryty jest nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.