Uchwała Nr 12/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 r.


 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2003 rok.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz na podst. § 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2003 w wysokości:

Dochody 958 507 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2003 w wysokości:

Wydatki 917 969 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 ? 6.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 40 538 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

Nadwyżka w kwocie 40 538 zł na spłatę raty pożyczki.


 

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2 000 zł.


 

§ 5

Upoważnia się Zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 25.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.


 

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do ogłoszenia budżetu Związku poprzez rozesłanie do wszystkich gmin Związkowych oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.