Uchwała nr 13/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

Na podstawie § 11 pkt 4 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy woj.koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Związku wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie:

  1. Krzysztof Sysko
  2. Tomasz Rusiecki
  3. Mirosław Woźniak

§ 2


 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.