Uchwała nr 14/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Na podstawie § 11 pkt 2 w związku z § 12 ust 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku, w wyniku głosowania tajnego, uchwala co następuje:§ 1

Powołuje się Waldemara Miśko na Przewodniczącego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty .

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.