Uchwała Nr 15/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002

w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego.

Na podstawie § 11 pkt 2 w związku z § 12 ust 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Henryka Bieńkowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.