Uchwała Nr 16/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu.

Na podstawie § 11 pkt 2 w związku z § 12 ust 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy woj. koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku, w wyniku głosowania tajnego, uchwala co następuje:


§ 1

Powołuje się na członków Zarządu:

  1. Barbara Nowak
  2. Tadeusz Kowalski
  3. Marian Hermanowicz
  4. Krzysztof Majewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.