Uchwała nr 17/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie przyjęcia gruntów Skarbu Państwa.

Na podstawie § 11 pkt 8 lit. a) Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Związku do podpisania umów nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowych będących w trwałym Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Rejonowego Oddziału w Koszalinie na realizację projektu renaturyacji terenów podmokłych w miejscowości Pyszka w Gminie Dygowo.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.