Uchwała nr 18/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie nabycia gruntów.

Na podstawie § 11 pkt 8 lit. a) Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Związku do podpisania umów w celu nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację projektu renaturyzacji terenów podmokłych w miejscowości Pyszka w Gminie Dygowo.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.