Uchwała nr 19/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety

z dnia 23 grudnia 2002 roku


 


 

w sprawie przyjęcia programu działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2003 rok.


 

Na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r., Nr 10 poz. 74) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się do realizacji program działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2003 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach w urzędach gmin członkowskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.