Uchwała nr 20/02

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 23 grudnia 2002 roku


 

w sprawie pokrycia wydatków związanych z obchodami X-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Niniejszym uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeniesienie składki członkowskiej z funduszu poręczeń w kwocie 24.000,00 zł do budżetu Związku w celu pokrycia wydatków związanych z obchodami X-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.