Uchwały Zgromadzenia w 2008 r.

 • Uchwała nr 1/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. wraz z częścią opisową
  4 MB
 • Uchwała nr 2/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2007
  890 KB
 • Uchwała nr 3/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2008 rok
  189 KB
 • Uchwała nr 4/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2008
  27 KB
 • Uchwała nr 5/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związki Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z tekstem jednolitym
  128 KB
 • Uchwała nr 6/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"
  37 KB
 • Uchwała nr 7/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Wiele odcieni zieleni"
  69 KB
 • Uchwała nr 8/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wartości jednolitego punktu złotych w celu określenia rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  41 KB
 • Uchwała nr 9/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rewizyjnej
  29 KB
 • Uchwala nr 10/08 zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007
  16 KB
 • Uchwała nr 11/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2008
  222 KB
 • Uchwała nr 12/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  49 KB
 • Uchwała nr 13/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Interreg III A
  31 KB
 • Uchwała nr 14/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"
  58 KB
 • Prognoza Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 marca 2008 r. Wykonanie i prognoza długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2005-2022
  144 KB
 • Uchwała nr 15/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2008
  664 KB
 • Uchwała nr 16/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  84 KB
 • Uchwała nr 17/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektów realizowanych przez Związek
  76 KB
 • Uchwała nr 18/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2008
  4 MB
 • Uchwała nr 19/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 23 września 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu
  1 MB
 • Uchwała Nr 20/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian do budżetu na 2008 r.
  783 KB
 • Uchwała Nr 21/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na Biuro Zwiazku na rok 2009 oraz zasad jej opłacania
  96 KB
 • Uchwała Nr 22/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowna gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  162 KB
 • Uchwała Nr 23/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania wysokości inny6ch wpłat na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przez jego członków oraz zasad i terminów płatności
  65 KB
 • Uchwała Nr 24/08 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2009 r.
  33 KB
 • Uchwała Nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przystapienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektów: "Akadaemia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego", "Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego", "Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego", "Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego"
  80 KB