• Uchwała Nr IX/73/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej
  199 KB
 • Uchwała Nr IX/72/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Komisji Budżetowej
  211 KB
 • Uchwała Nr IX/71/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 , Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym działanie 22. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.
  205 KB
 • Uchwała Nr IX/70/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP z dnia lata 2017-2027
  198 KB
 • Uchwała Nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2017
  207 KB
 • Uchwała Nr IX/68/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2017 oraz zasad jej opłacania
  245 KB
 • Uchwała Nr IX/67/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2016-2027
  197 KB
 • Uchwała Nr IX/66/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016
  692 KB
 • Uchwała Nr IX/65/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty"
  339 KB
 • Uchwała Nr IX/64/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjałów dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku
  388 KB
 • Uchwała Nr IX/63/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie"
  336 KB
 • Uchwała Nr VIII/62/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian składu Komisji Budżetowej
  199 KB
 • Uchwała Nr VIII/61/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania członka Zarządu
  198 KB
 • Uchwała Nr VIII/60/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie odwołania członka Zarządu
  193 KB
 • Uchwała Nr VIII/59/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyboru komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Związku w wyborach uzupełniających skład Zarządu Związku
  198 KB
 • Uchwała Nr VIII/58/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2016-2027
  199 KB
 • Uchwała Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016
  598 KB
 • Uchwała Nr VIII/56/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty"
  339 KB
 • Uchwała Nr VIII/55/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty"
  339 KB
 • Uchwała Nr VIII/54/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Adaptacja uregulowanych odcinków rzek do nowych funkcji ekologicznych"
  342 KB
 • Uchwała Nr VIII/53/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego Jezioro Rybackie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Parsęta Nr -1
  337 KB
 • Uchwała Nr VII/52/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" z WFOŚiGW w Szczecinie
  210 KB
 • Uchwała Nr VII/51/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2016-2022
  198 KB
 • Uchwała Nr VII/50/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016
  731 KB
 • Uchwała Nr VII/49/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"
  368 KB
 • Uchwała Nr VII/48/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2015
  197 KB
 • Uchwała Nr VII/47/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. ZMiGDP
  203 KB
 • Uchwała Nr VI/46/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Przyszłość edukacji to 3D"
  206 KB
 • Uchwała Nr VI/45/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
  310 KB
 • Uchwała Nr VI/44/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany WPF ZMiGDP na lata 2016-2022
  688 KB
 • Uchwała Nr VI/43/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2016
  385 KB
 • Uchwała Nr VI/42/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"
  209 KB
 • Uchwała Nr VI/41/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"
  213 KB
 • Uchwała Nr VI/40/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty
  202 KB