• Uchwała Nr XV/120/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w Dorzeczu Parsęty"
  208 KB
 • Uchwała Nr XV/119/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
  197 KB
 • Uchwała Nr XV/118/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. ZMiGDP
  202 KB
 • Uchwała Nr XV/117/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2018-2027
  498 KB
 • Uchwała Nr XV/116/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018
  550 KB
 • Uchwała Nr XV/115/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozbudowa Sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty"
  201 KB
 • Uchwała Nr XV/114/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"
  201 KB
 • Uchwała Nr XVI/126/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika ZMiGDP
  279 KB
 • Uchwała Nr XVI/125/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP
  280 KB
 • Uchwała Nr XVI/124/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/15 Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
  278 KB
 • Uchwała Nr XVI/123/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2018-2027
  1 MB
 • Uchwała Nr XVI/122/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018
  687 KB
 • Uchwała Nr XVI/121/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej OEE w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie"
  208 KB
 • Uchwała Nr XIV/113/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
  526 KB
 • Uchwała Nr XIV/112/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wpf ZMiGDP na lata 2018-2027
  812 KB
 • Uchwała Nr XIV/111/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018
  676 KB
 • Uchwała Nr XIV/110/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ZMiGDP
  219 KB
 • Uchwała Nr XIV/109/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007" oraz przyjęcia środków z POIiŚ
  208 KB
 • Uchwała Nr XIV/108/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP"
  201 KB