Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa 2 tarlisk dla ryb w dorzeczu Parsęty w ramach realizacji projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH320007” - 2

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19e78f4d-4265-11ee-a60c-9ec5599dddc1