Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zakup samochodu terenowego z dodatkowym wyposażeniem”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1be53e4d-7f00-11ee-a60c-9ec5599dddc1