Uchwały Zarządu w 2008 r.

 • Uchwała Nr 1/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmian uchwały Nr 84/2007 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  37 KB
 • Uchwała Nr 2/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt VI C, Rejon I Białogard
  53 KB
 • Uchwała Nr 3/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXIII B, XXIII C, Rejon III Szczecinek
  55 KB
 • Uchwała Nr 4/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i na przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane kontrakt XXIII A, Rejon III szczecinek
  45 KB
 • Uchwała Nr 5/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, kontrakt XXX.I, Rejon III szczecinek
  54 KB
 • Uchwała Nr 6/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2007
  930 KB
 • Uchwała Nr 7/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.
  5 MB
 • Uchwała Nr 8/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Gminie Dygowo
  14 KB
 • Uchwała Nr 9/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  13 KB
 • Uchwała Nr 10/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  153 KB
 • Uchwała Nr 11/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu do dysponowania mieniem
  20 KB
 • Uchwała Nr 12/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego nadzorującego realizację umowy ZDP.IV.341-04/07 na wykonanie zadania pt. ,,Usługi projektowania i wdrażania oprogramowania oraz dostawę sprzętu komputerowego -"Wrota Parsęty"- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty. Przetarg IV w ramach projektu "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"
  201 KB
 • Uchwała Nr 13/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu dokumentu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  678 KB
 • Uchwała Nr 14/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
  784 KB
 • Uchwała Nr 15/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacji dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  614 KB
 • Uchwała Nr 16/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  1 MB
 • Uchwała Nr 17/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2008
  68 KB
 • Uchwała Nr 18/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  307 KB
 • Uchwała Nr 19/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia p. o Dyrektor Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz Gospodarki i Kultury"
  19 KB
 • Uchwała Nr 20/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia p. o Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania  i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty -transgraniczna wymiana informacji"
  18 KB
 • Uchwała Nr 21/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2007 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  34 KB
 • Uchwała Nr 22/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 84/2007 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  33 KB
 • Uchwała Nr 23/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/08 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  46 KB
 • Uchwała Nr 24/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/08 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  45 KB
 • Uchwała Nr 25/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/08 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  44 KB
 • Uchwała Nr 26/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  56 KB
 • Uchwała Nr 27/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2008 rok
  46 KB
 • Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na dzień 31.12.2007 r.
  130 KB
 • Wykonanie i prognoza długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2005-2022
  147 KB
 • Uchwała nr 28/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia uchwał ZgromadzeniaZwiązku
  852 KB
 • Uchwała nr 29/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu oraz określenia zadań, jakie uprawniony jest realizować Zastępca Przewodniczącego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  26 KB
 • Uchwała nr 30/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniającą uchwałę nr 52/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.10.2006 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  75 KB
 • Uchwała nr 31/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zobowiązań i rozliczeń pomiędzy Gminą Rąbino i Białogard a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  20 KB
 • Uchwała nr 32/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2008
  101 KB
 • Uchwała nr 33/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finnaoswego jednostek organizacyjnych Związku za I półrocze roku budżetowego
  60 KB
 • Uchwała nr 34/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty
  232 KB
 • Uchwała nr 35/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 52/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.10.2006 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  600 KB
 • Uchwała nr 36/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  386 KB
 • Uchwała nr 37/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  67 KB
 • Uchwała nr 38/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zmiany załącznika 3a do polityki rachunkowści w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej dla Jednostki Realizującej Projekt
  98 KB
 • Uchwała nr 39/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonia budżetu za I pólrocze 2008 ZMiGDP
  5 MB
 • Uchwała nr 40/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  543 KB
 • Uchwała nr 41/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 sierpnia zmieniająca uchwałę nr 35/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 21.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  101 KB
 • Uchwała nr 42/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych
  17 KB
 • Uchwała nr 43/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 września 2008 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Dyrektora Jednostki Realizującej Projekt
  32 KB
 • Uchwała nr 44/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  5 MB
 • Uchwała nr 45/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian do budżetu na 2008 r.
  376 KB
 • Uchwała nr 46/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 października 2008 r. w sprawie odwołania p.o. Dyrektora OEE w Lipiu
  194 KB
 • Uchwała nr 47/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OEE w Lipiu
  19 KB
 • Uchwała nr 48/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 października 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora OEE w Lipiu do dysponowania mieniem
  210 KB
 • Uchwała nr 49/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych na 2009 rok
  128 KB
 • Uchwała Nr 50/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 41/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 28.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego JRP "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  78 KB
 • Uchwała Nr 51/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2009 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego na lata 2009-2022
  3 MB
 • Uchwała Nr 52/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  328 KB
 • Uchwała Nr 53/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  135 KB
 • Uchwała Nr 54/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian do budżetu ZMIGDP na2008 r.
  72 KB
 • Uchwała Nr 55/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2008
  44 KB
 • Uchwała Nr 56/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania Dyrektora OEE w Lipiu
  16 KB
 • Uchwała Nr 57/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora OEE w Lipiu
  192 KB
 • Uchwała Nr 58/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora OEE w Lipiu do dysponowania mieniem
  25 KB
 • Uchwała Nr 59/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektów
  55 KB