Uchwały Zarządu w 2010 r.

Uchwały Zarządu w 2010 r.

 • Uchwała Nr 54/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
  48 KB
 • Uchwała Nr 53/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w zakresie przepływów finansowych i ewidencji księgowej dla JRP
  577 KB
 • Uchwała Nr 52/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2010 r.
  319 KB
 • Uchwałą Nr 51/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu na 2011 r.
  55 KB
 • Uchwała Nr 50/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP
  121 KB
 • Uchwała nr 49/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  30 KB
 • Uchwała Nr 48/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
  49 KB
 • Uchwała Nr 47/10 Zarządu ZMIGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie cennika Usług dla OEE w Lipiu.
  120 KB
 • Uchwała Nr 46/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie umorzenia należności przeterminowanych
  62 KB
 • Uchwała Nr 45/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2010 r.
  218 KB
 • Uchwałą Nr 44/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty".
  43 KB
 • Uchwała Nr 43/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Monice Drabowicz upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".
  44 KB
 • Uchwała Nr 42/10 Zarządu ZMIGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Monice Drabowicz upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".
  44 KB
 • Uchwała Nr 41/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Biura Monice Drabowicz upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012"
  45 KB
 • Uchwała Nr 40/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura
  49 KB
 • Uchwała Nr 39/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Związku
  33 KB
 • Uchwała Nr 38/10 Zarządu ZMIGDP z dnia 06 października 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  891 KB
 • Uchwała Nr 37/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  2 MB
 • Uchwałą Nr 36/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  650 KB
 • Uchwała Nr 35/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Biesiekierz
  41 KB
 • Uchwała Nr 34/10 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 30.08.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Biały Bór
  42 KB
 • Uchwała Nr 33/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 30.08.2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. ZMiGDP
  10 MB
 • Uchwała nr 32/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
  2 MB
 • Uchwała Nr 31/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
  464 KB
 • Uchwała Nr 30/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Kołobrzeg
  20 KB
 • Uchwała Nr 29/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2010 r.
  99 KB
 • Uchwała Nr 28/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora OEE w Lipiu do dysponowania mieniem.
  19 KB
 • Uchwała Nr 27/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora OEE w Lipiu
  13 KB
 • Uchwała Nr 26/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie odwołania dyrektora OEE w Lipiu
  11 KB
 • Uchwała Nr 25/10 Zarządu ZMiGDPz dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  430 KB
 • Uchwała Nr 24/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich przez Gminę Biały Bór.
  19 KB
 • Uchwała Nr 23/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Karty audytu wewnętrznego
  218 KB
 • Uchwała Nr 22/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian do budżetu na 2010 r.
  216 KB
 • Uchwała Nr 21/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2009 r.
  27 KB
 • Uchwała Nr 20/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Jednostki Realizującej Projekt za 2009 r.
  29 KB
 • Uchwała Nr 19/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku.
  27 KB
 • Uchwała Nr 18/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2009 r.
  33 KB
 • Uchwała nr 17/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura OEE w Lipiu do dysponowania mieniem
  19 KB
 • Uchwała nr 16/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OEE w Lipiu
  14 KB
 • Uchwała nr 15/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
  11 KB
 • Uchwała nr 14/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych składek członkowskich przez Miasto Kołobrzeg
  221 KB
 • Uchwała nr 13/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli
  13 KB
 • Uchwała nr 12/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP
  53 KB
 • Uchwała nr 11/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  333 KB
 • uchwała nr 10/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku.
  421 KB
 • Uchwała nr 9/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania".
  18 KB
 • Uchwała nr 8/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2009 r.
  61 KB
 • Uchwała nr 7/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego za rok 2009.
  834 KB
 • Prognoza długu publicznego do sprawozdania za 2009 r.
  153 KB
 • Uchwała nr 6/10 Zarządu ZMiGP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.
  4 MB
 • Uchwała nr 5/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14.01.2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Biura ZMiGDP
  257 KB
 • Uchwała Nr 4/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II" dla Rejonu III Szczecinek
  68 KB
 • Uchwała Nr 3/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" dla Rejon I Białogard
  50 KB
 • Uchwała Nr 2/0 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  991 KB
 • Uchwała Nr 1/10 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Czaplinek ze ZMiGDP
  14 KB