Uchwały Zarządu w 2011 r. • Uchwała Nr 59/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej dla Straży Granicznej w Kołobrzegu
  50 KB
 • Uchwała Nr 58/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej dla Odmłodzonej Sekcji Antykłusowniczej (OSA)
  57 KB
 • Uchwała Nr 57/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  17 KB
 • Uchwała Nr 56/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności związanej z edukacją ekologiczną przez ZSP w Sławoborzu
  58 KB
 • Uchwała Nr 55/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego JRP (zmiana uchwały Nr 17/11 z dnia 19.05.2011)
  599 KB
 • Uchwała Nr 54/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
  915 KB
 • Uchwała Nr 53/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2011
  220 KB
 • Uchwwła Nr 52/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez Związek
  66 KB
 • Uchwała Nr 51/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2011 w sprawie projektu budżetu na 2012 rok
  6 MB
 • Uchwała Nr 50/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  113 KB
 • Uchwała Nr 49/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2011
  88 KB
 • Uchwała Nr 48/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 września 2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  17 KB
 • Uchwała Nr 47/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2011 r.
  136 KB
 • Uchwała Nr 46/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie cennika usług dla OEE w Lipiu
  79 KB
 • Uchwała Nr 45/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektów
  59 KB
 • Uchwała Nr 44/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. ZMiGDP w Karlinie
  7 MB
 • Uchwała Nr 43/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu na 2011 r.
  86 KB
 • Uchwała Nr 42/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  24 KB
 • Uchwała Nr 41/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r.w sprawie upoważnienia Moniki Drabowicz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Biura Związku
  26 KB
 • Uchwała Nr 40/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  575 KB
 • Uchwała Nr 39/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r.w sprawie powołania Skarbnika Związku.
  18 KB
 • Uchwała Nr 38/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania Skarbnika Związku
  16 KB
 • Uchwała Nr 37/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  17 KB
 • Uchwała Nr 36/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"
  223 KB
 • Uchwała Nr 35/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej"
  25 KB
 • Uchwała Nr 34/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty II - usługi..."
  23 KB
 • Uchwała Nr 33/11 Zarządu ZmiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty II - infrastruktura.."
  24 KB
 • Uchwała Nr 32/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań przetargowych
  341 KB
 • Uchwała Nr 31/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora OEE w Lipiu do dysponowania mieniem
  26 KB
 • Uchwała Nr 30/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora OEE w Lipiu
  19 KB
 • Uchwała Nr 29/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania p.o. Dyrektora OEE w Lipiu
  17 KB
 • Uchwała Nr 28/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu pracy OEE w Lipiu
  688 KB
 • Uchwała Nr 27/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników OEE w Lipiu.
  298 KB
 • Uchwała Nr 26/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zasad rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i planu kont dla OEE w Lipiu
  2 MB
 • Uchwała Nr 25/11Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  2 MB
 • uchwała Nr 24/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Związku za I półrocze roku budżetowego
  76 KB
 • Uchwała Nr 23/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie zmian do budżetu na rok 2011
  76 KB
 • Uchwała Nr 22/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora OEE w Lipiu do dysponowania mieniem
  26 KB
 • Uchwała Nr 21/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  19 KB
 • Uchwała Nr 19/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/11 Zarządu ZMiGDP
  34 KB
 • Uchwała Nr 18/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/10 Zarządu ZMiGDP
  48 KB
 • Uchwała Nr 17/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 50/08 Zarządu ZMiGDP z dnia 12.11.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego JRP
  420 KB
 • Uchwała Nr 16/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  18 KB
 • Uchwała Nr 15/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2010 r.
  35 KB
 • Uchwała Nr 14/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych JRP za 2010 r.
  38 KB
 • Uchwała Nr 13/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za 2010 r.
  36 KB
 • Uchwała Nr 12/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2010 r.
  48 KB
 • Uchwała Nr 11/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2011 r.
  61 KB
 • Uchwała Nr 10/11Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  18 KB
 • Uchwała Nr 9/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu
  85 KB
 • Uchwała Nr 8/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" dla Rejon II Kołobrzeg
  132 KB
 • Uchwała Nr 7/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli
  48 KB
 • Uchwała Nr 6/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu pełnomocnictwa oraz określenia zadań, jakie uprawniony jest realizować Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP
  80 KB
 • Uchwała Nr 5/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania oświadczeń woli
  53 KB
 • Uchwała Nr 4/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom jednostek budżetowych Związku
  57 KB
 • Uchwała Nr 3/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2011
  176 KB
 • Uchwała Nr 2/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. ZMiGDP
  12 MB
 • Uchwała Nr 1/11 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie autopoprawki Zarządu do projektu budżetu Związku na 2011 r.
  1 MB