Uchwały Zgromadzenia w 2011 r

Uchwały Zgromadzenia podjęte w 2011 r.

 • Uchwała Nr V/52/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na działalność Biura ZMiGDP oraz utrzymanie JRP przez Gminę Gościno
  62 KB
 • Uchwała Nr V/51/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu p.n. "Przyrodo nie znikaj!-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży" na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie
  51 KB
 • Uchwała Nr V/50/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/10 z dnia 14.01.2010 r. w sprawie zasad przystępowania innych jst nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek
  55 KB
 • Uchwała Nr V/49/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2012-2021
  607 KB
 • Uchwała Nr V/48/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2012
  5 MB
 • Uchwała Nr V/47/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność JRP
  102 KB
 • Uchwała Nr V/46/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2012 oraz zasad jej opłacania
  102 KB
 • Uchwała Nr V/45/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - etap II"
  54 KB
 • Uchwała Nr V/44/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Szwajcarsko-Polska wymiana doswiadczeń w zakresie energii odnawialnej"
  62 KB
 • Uchwała Nr V/43/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP"
  65 KB
 • Uchwała Nr V/42/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP dp projektu "III Międzynarodowy rajd rowerowy 2012"
  58 KB
 • Uchwała Nr V/41/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęty 2012"
  487 KB
 • Uchwała Nr V/40/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo Doradczych (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2012-2015"
  90 KB
 • Uchwała Nr V/39/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021
  371 KB
 • Uchwała Nr V/38/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2011 r.
  974 KB
 • Uchwała Nr IV/37/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie zmiany wysokości składki na działalnośc JRP
  119 KB
 • Uchwała Nr IV/36/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2011 oraz zasad jej opłacania
  110 KB
 • Uchwała Nr IV/35/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie wystąpienia z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin
  34 KB
 • Uchwała Nr IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej
  204 KB
 • Uchwała Nr IV/33/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie umorzenia należności przeterminowanych
  51 KB
 • Uchwała Nr IV/32/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021
  658 KB
 • Uchwała Nr IV/31/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2011 w sprawie zmian do budżetu na 2011 r.
  657 KB
 • Uchwała Nr III/30/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru członka Zarządu
  17 KB
 • Uchwała Nr III/29/11 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  19 KB
 • Uchwała Nr III/28/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu ZMiGDP za I półrocze roku budżetowego
  94 KB
 • Uchwała Nr III/27/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 40/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10.12.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie wydatków przekraczających wydatki wynikające z decyzji Komisji Europejskiej w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  109 KB
 • Uchwała Nr III/26/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na sfinansowanie wydatków w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  118 KB
 • Uchwała Nr III/25/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021
  654 KB
 • Uchwała Nr III/24/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2011
  441 KB
 • Uchwała Nr III/23/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"
  89 KB
 • Uchwała Nr III/22/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z realizacji projektu "Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"
  23 KB
 • Uchwała Nr III/21/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla delegatów za udział w posiedzeniach Zgromadzenia i Komisjach Związku
  38 KB
 • Uchwała Nr III/20/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
  26 KB
 • Uchwała Nr III/19/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
  47 KB
 • Uchwała Nr II/18/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2011 r.
  54 KB
 • Uchwała Nr II/17/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nie terminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie Biura przez Gminę barwice
  45 KB
 • Uchwała Nr II/16/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021
  487 KB
 • Uchwała Nr II/15/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2011
  422 KB
 • Uchwała Nr II/14/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  29 KB
 • Uchwała Nr I/13/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na JRP i Biuro Związku przez Gminę Bobolice
  97 KB
 • Uchwała Nr I/12/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich na utrzymanie JRP przez Gminę Biesiekierz
  98 KB
 • Uchwała Nr I/11/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2011
  185 KB
 • Uchwała Nr I/10/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2011-2021
  1 MB
 • Uchwała Nr I/9/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  7 MB
 • Uchwała Nr I/8/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Komisji do Spraw Budżetowych
  101 KB
 • Uchwała Nr I/7/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
  119 KB
 • Uchwała Nr I/6/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru członków Zarządu
  74 KB
 • Uchwała Nr I/5/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zarządu
  68 KB
 • Uchwała Nr I/4/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
  66 KB
 • Uchwała Nr I/3/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia
  73 KB
 • Uchwała Nr I/2/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  66 KB
 • Uchwała Nr I/1/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  74 KB